آزمایشگاه فیزیک حرارت

 

آزمایشگاه فیزیک حرارت

تعیین دمای تعادل

 

تئوری آزمایش :

ابتدا مقداری آب به جرم  1m را در داخل ارلن ریخته و دمای محیط را پیدا می کنیم . (تتا 1) . سپس مقدار دیگری آب به جرم 2m  را در داخل گرما سنج ریخته در ادامه اب ارلن را تا دمای تتا 2 حرارت می دهیم . سپس آب ارلن را به آب گرماسنج اضافه کرده و دمای تعادل دو آب را پیدا می کنیم و آن را با دمای تعادل از طریق فرمول مقایسه کرده و می نویسیم .

 

محاسبات :

 


/ 0 نظر / 182 بازدید