آزمایش

 

     آزمایشگاه فیزیک حرارت

تعیین مقدار ثابت ذوب LF

مقدمه:

به فرآیند تبدیل جامد به مایع دوب می گویند . این عمل گرماگیر بوده و نقطه ذوب اجسام به عاملی مانند فشار هوا و جنس مایع بستگی دارد .

لوازم مورد نیاز آزمایش:


شرح آزمایش :

در این آزمایش ابتدا در درون گرماسنج مقداری آب میریزیم و دمای محیط را اندازه میگیریم .

سپس مقداری یخ را با ترازو وزن کرده و درون آب قرار می دهیم و سپس بوسیله گرماسنج دمای تعادل را پیدا میکنیم . با قرار دادن تعادل در رابطه تعادلی دما اندازه LF  (ثابت دوب) بدست می آید .


فرمول رابطه تعادل


داشته ها :


حل فرمول و جواب نهایی :

/ 0 نظر / 73 بازدید