آزمایشگاه متالورژی مکانیکی

                         آزمایشگاه متالورژی مکانیکی

 

عنوان آزمایش:

سختی فلزات(روش راکول)


هدف آزمایش:

دستیابی به سختی فلزات وطرز کار با دستگاههای سختی سنج

وسایل آزمایش:

دستگاه سختی سنج- یک قطعه کار(نمونه)

تئوری آزمایش:

درسختی راکول ابتدا یک ،بار اولیه به اندازه  kg20 به نوک فر رونده اعمال شده وپس از تنظیم صفر دستگاه ،بار نهایی اعمال می شود ومقدار اختلافی که فرورونده در هر دو حالت اعمال می کند مقدار سختی به دست می آید.

شرح آزمایش:

ابتدا قطعه مورد نظر را در محل سنجش قرار می دهیم بعد نوک فرو رونده رابه قطعه کار نزدیک می کنیم در مرحله بعدعقربه دستگاه را تنظیم کرده وبار مورد نظر را اعمال  می کنیم سپس اهرم دستگاه رها می کنیم. با این کار نیرو به قطعه کار وارد می شود  وصفحه مندرج دستگاه عدد سختی قطعه را نشان می دهد .نتایج آزمایش:

در راکول C

جنس نمونه :چدن

مقدار نیروی اعمال شده KG150

مقدار سختی به ترتیب   19- 21- 20

در راکولB

جنس نمونه:چدن

میزان نیروی اعمال شده KG100

مقدار سختی به ترتیب    77-90-76

در راکولC

جنس نمونه :فولاد ساختمانی

میزان نیروی اعمال شده KG150

مقدار سختی به ترتیب    22-5/26-12

/ 0 نظر / 139 بازدید