گاز کامل

 

گاز کامل :

به گازی کفته می شود که از بر هم کنش بین ذرات اش بتوان چشم پوشی کرد.

 

چگونه می توان  یک گاز را به گاز کامل تبدیل نمود ؟

اگر چگالی گاز بسیار پایین باشد فاصله بین ذرات اش زیاد شده بر هم کنش بین ذرات

ناچیز خواهد بود .

        دو راه برای کاهش چگالی وجود دارد :

       1- افزایش حجم

       2- کاهش تعداد ذرات گاز

 

ویژگی های ترمودینامیکی گاز :

 فشار (p ) ، حجم (V ) و دمای مطلق(T ) ویژگی های ترمو دینامیکی گاز کامل هستند .که همگی با استفاده از ویژگی های میکروسکوپیک گاز قابل تشریح هستند .

 

تعریف ماکروسکوپیک گاز کامل :

گازی است که حاصل ضرب فشار در حجم بر دمای مطلق اش مقدار ثابتی باشد.

به عبارتی:

 

مقدار ثابت در این تساوی، با تعداد ذرات گاز کامل متناسب است بنابراین :

در تساوی های بالا Na   عدد آووگادرو ، k ثابت بولتزمن و R ثابت عمومی گاز ها است .

قانون عمومی گاز ها : برا اساس تعریف ماکروسکوپیک گاز کامل می توان نوشت:

 

 قانون بویل- ماریوت : برای جرم معینی از یک گاز در دمای ثابت فشار گاز نسبت عکس با حجم آن دارد.

 

 قانون شارل – گیلوساک: برای جرم معینی از یک گاز کامل در فشار ثابت ، حجم گاز نسبت مستقیم با دمای مطلق آن دارد .

 

نکته : برای مخلوط گازها اگر n1   و n2  تعداد مول های هر یک از گاز ها باشد و n تعداد مول های گاز مخلوط ، می نویسیم :

 

 

پایان بخش اول ....

 

/ 1 نظر / 232 بازدید
شهاب

اطلاعات بسیار خوبی بود